[url=https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/]...
 BerryLop 2018-09-24
" ".
2018 Hd 720 2018 ...
 WilliamFal 2018-09-23
Great Britain and Kazakhstan
, ,...
 Eugenegyday 2018-09-23
" ".
100 . ...
 Svetashep 2018-09-23
-...
 Earlebem 2018-09-23
 
 

 -  Break Event Point

: >> >> , ,

Uniwersytet dzki
referat
temat:
BREAK EVEN POINT
wykonawca:
ekonomia III r.
Inwestycje i Nieruchomoci
d, 1996
PODSTAWOWE DEFINICJE
Jak wynika z bada nad przepywami piennymi (CASH FLOW) przychody z dziaalnoci podstawowej, ktre stanowi rnic pomidzy przychodami i kosztami wpywaj w zasadniczy sposb na pynno finansow, w konsekwencji za na wielko zysku netto.
Nie wiemy jednak czy relacja pomidzy przychodami i kosztami jest opacalna (efektywna) i bezpieczna dla dalszej dziaalnoci gospodarczejAby na tak postawione pytania odpowiedzie, posumy si analiz progu rentownoci.
Wykorzystamy tu nastpujce definicje:
Przychody ze sprzeday i usug w danym przedziale czasu.
Koszty zmiene to jest warto kosztw wynikajcych z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. S to naog koszty materiaw i paliwa, energii, wynagrodze wraz z obcieniami.
Nadwyka przychodw nad kosztami zmiennymi (NPKZ).
Koszty stae, ponoszone przez przemys niezalenie od procesw produkcyjnych i usugowych.
Prg rentownoci - BEP.
Margines bezpieczestwa.
Analiza progu rentownoci wykorzystana zostanie do wyznaczenia takiej wartoci sprzeday i jej kosztw, przy ktrych przedsibiorstwa uzyskuj zerowy dochd. To znaczy, e nie ma ani zysku ani straty. Prg rentownoci w % pozwoli obliczy tzw. margines bezpieczestwa. Im wyszy jest poziom MB, tym korzystniejsza jest sytuacja gospodarcza przedsibiorstw. Jeeli warto sprzeday i usug zblia sie do wartoci BEP, oznacza to bdzie pogarszanie si sytacji ekonomicznej.
Im wysza bdzie kwota nadwyki sprzeday nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza bdzie sytuacja finansowa, poniewa zwiksza si zdolno do generowania zysku. Zmiana BEP moe by spowodowana zwikszeniem sprzeday lub cen jednostkowych, przy staych lub niszych kosztach.
ANALIZA PROGU RENTOWNOCI
Z obliczonych progu rentownoci i marginesu bezpieczestwa wynika:
Warto realizowanej sprzeday przynosi NPKZ, co pozwala w peni pokry koszty stae ponoszone przez przedsibiorstwa. Gdyby realizowana sprzeda nie wystarczya na pokrycie kosztw zmiennych, wtedy kada kolejna spredana jednostka towaru i usugi powodowa moe powikszenie ju poniesionej straty.
Im wysza jest kwota nadwyki sprzeday nad kosztami zmiennymi, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa badanych przedsibiorstw. Im wyzszy jest procentowy udzia NPKZ w wielkoci sprzeday, tym korzystniejsze itniej moliwoci rozwojowe, poniewa zwikszaja si strumienie finansowe wpywajce do kasy.
Dodatnia warto NPKZ, lecz ujemny dochd z dziaalnoci operacyjnej, wskazywa moe na konieczno interwencji w dziedzinie kosztw wasnych w krtkim okresie czasu i zmiany sposobu angaowania kosztw zmiennych w duszym okresie czasu. Wtedy naley podejmowa decyzje dotyczce zwikszania cen i /lub sprzeday, pod warunkiem, e zmiany te zostan zaakceptowane przez rynek.
Analizyjc wielko wskanika NPKZ naley zauway, i badane przedsibiorstwa w peni pokrywaj ponoszone koszty zmienne.
Podobne tendencje moemy zauway analizujac BEP. Pokazuje on jaka powinna by warto sprzeday, aby przy niezmienionych proporcjach ekonomiczno-finansowych przedsibiorstwo osigneo zerowy dochd. BEP wyraony w % pokazuje omawiane wielkoci liczbowo w odmienny sposob. Informuje jaki poziom sprzeday wystarczy by na osignicie zerowego dochodu.
Bezporednio z procentowo ujtym wskanikiem BEP zwizany jest margines bezpieczestwa, ktry pokazuje, o ile przedsibiorstwa mog zmniejszy przychody (skal dziaalnoci), aby osign zerowy dochd.
KLASYCZNA MIKROEKONOMICZNA DEFINICJA PROGU RENTOWNOCI
LMC krzywa dugookresowych kosztw kocowych,
LAC krzywa przecitnych dugookresowych kosztw.
Dugookresowa krzywa poday przedsibiorstwa, czyli linia obrazujca zwizek midzy iloci dostarczanej produkcji a cen w dugim okresie, jest czci krzywej LMC pooon naprawo od punktu C, ktre odpowiada cenie P3. Przy kadej cenie niszej od P3 przedsibiorstwo nie potrafi znale takiego poziomu produkcji, przy ktrym cena pokrywaaby LAC. Przy cenie P3 przedsibiorstwo wytwarzaoby produkcj o rozmiarach Q3 i po opaceniu wszystkich kosztw ekonomicznych - osignoby dokadnie swj prg rentownoci (ang. break-even point), czyli nie miaoby ani zyskw, ani strat; wyzyskiwaoby jedynie zyski normalne.
PRG RENTOWNOCI I JEGO PRZYDATNO W PRAKTYCE
Analiza progu rentownoci stanowi pomocny instrument zarzdzania przedsibiorstwem w gospodarstwie rynkowym. Obejmuje ona badanie tzw. punktu wyrwnania, w ktrym realizowane przychody ze sprzeday dokadnie pokrywaj poniesione koszty. Przedsibiorstwo nie osiga wwczas zysku, ale te nie ponosi straty. Rentowno sprzeday jest rwna zero, co oznacza, e firma osigna prg rentownoci.
Metoda analizy progu rentownoci opiera si na podziale kosztw na stae i zmienne. Stwarza to pewne ograniczenie wykorzystania jej w przedsibiorstwach, prowadzcych rachunek kosztw opartych na innych zasadach. Pomimo to, jest ona coraz powszechniej stosowana.
Prg rentownoci moe by wyraony ilociowo lub wartociowo. Moe on ponadto informowa jak cz zdolnoci produkcyjnych (lub przewidywanego popytu) trzeba wykorzysta, aby ponoszone koszty zrwnoway przychodami ze sprzeday. Do wyznaczenia progu rentownoci moemy zastosowa odpowiednie rwnania matematycane lub posuy si metod graficzn. W obu przypadkach przyjmujemy nastpujce zaoenia upraszczajce:
- warto produkcji w badanym okresie jest rwna wartoci sprzeday,
- koszty produkcji s funkcj wielkoci produkcji,
- stae koszty produkcji s jednakowe dla kadej wielkoci produkcji,
- jednostkowe koszty zmienne s stae i wskutek tego cakowite koszty zmienne produkcji zmieniaj si proporcjonalnie do wielkoci produkcji,
- jednostkowe ceny sprzeday poszczeglnych wyrobw nie ulegaj zmianie z upywem czasu i nie zmieniaj si wraz ze zmian skali produkcji w caym badanym okresie; warto sprzeday jest wic funkcj liniow jednostkowej ceny sprzeday i iloci sprzedanych wyrobw,
- poziom jednostkowych kosztw zmiennych i staych kosztw produkcji pozostaje niezmieniony w caym badanym okresie.
PRG RENTOWNOCI PRZY PRODUKCJI JEDNOASORTYMENTOWEJ
W pierwszej kolejnoci zbadamy prg rentownoci przedsibiorstwa produkujcego jedno dobro. Na poziom tego progu rentownoci wpywaj wwczas nastpujce czynniki:
- wielko produkcji (sprzeday),
- cena wyrobu,
- jednostkowe koszty zmienne,
- stae koszty produkcji.
Znajc poziom tych czynnikw moemy obliczy warto sprzeday wedug rwnania:
gdzie:
S-warto sprzeday
P-ilo sprzedanych wyrobw
c-jednostkowa cena sprzeday
poziom kosztw cakowitych wedug rwnania:
,
gdzie:
Kc-cakowite koszty produkcji
Ks-stae koszty produkcji
kz- jednostkowe koszty zmienne
Prg rentownoci
znajduje sie w punkcie, w ktrym wartoc sprzeday jest rwna poziomowi kosztw cakowitych, a wic:
S = Kc
BEP - prg rentownoci w wyraeniu ilociowym, prg rentownoci w ujciu wartociowym:
jako stopie wykorzystania zdolnoci produkcyjnych (stopie zaspokajania indywidualnego popytu):
gdzie :
Pm - maksymalna ilo sprzedanych wyrobw okrelona na podstawie zdolnoci produkcyjnej lub prognozy popytu.
Na odstawie rwna wartoci sprzeday oraz kosztw cakowitych moliwe jest graficzne wyznaczenie BEP:
Schemat ten obrazuje ilociowy i wartociowy prg rentownoci. Pozwala on rwnie oceni jak cz zdolnoci produkcyjnej naley wykorzysta dla osignicia progu rentownoci. Porwnanie krzywej wartoci sprzeday i kosztw cakowitych umoliwia ustalenie przewidywanego poziomu zysku, w zalenoci od zrealizowanej wielkoci sprzeday. Przy penym wykorzystaniu zdolnoci produkcyjnych zysk ten wyniesie:
gdzie:
Zm - poziom zysku przy penym wykorzystaniu zdolnoci produkcujnych (lub penym zaspokojeniu przewidywanego popytu).
PRG RENTOWNOCI PRZY PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ
W praktyce wikszoc przedsibiorstw produkuje kilka lub kilkadziesit wyrobw. Analiza progu rentownoci w tym przypadku jest utrudniona. Zaprezentowane dotychczas prawidowoci pozostaj nadal aktualne, lecz zachodzi konieczno uwzgldnienia dodatkowego czynnika, jakim jest struktura asortymentowa produkcji (sprzeday). Rwnania przyjmuj postacie:
rwnanie wartoci sprzeday
gdzie:
S - warto sprzeday
- liczba sprzedawanych wyrobow i-tego asortymentu
- jednostkowa cena sprzeday i-tego asortymentu
i = 1,...,m - ilo wytwarzanych asortymentw wyrobw
rwnanie kosztw cakowitych
gdzie:
- jednostkowe koszty zmienne i-tego asortymentu
Prg rentownoci odzwierciedla warto sprzeday, gwarantujc pokrycie poniesionych kosztw:
O ile w przypadku produkcji jednoasortymentowej prg rentownoci by punktem, o tyle przy produkcji wielu rnych wyrobw jest on zbiorem punktw. Zrwnowaenie wartoci sprzeday i kosztw mona osign przy wielu rnych kombinacjach struktury asortymentowej.
Pewnym uproszczeniem dalszej analizy moe by przyjcie zaoenia, w myl ktrego udia cznych kosztw zmiennych w jej wartoci jest stay i z gry okrelony. Wartociowy prg rentownoci moemy wwczas ustali na podstawie rwnania:
Suy ono gwnie do oceny progu rentownoci przeprowadzonej ex post. Znana jest rzeczywicie zrealizowana struktura asortymentowa produkcji, co umoliwia ustalenie relacji kosztw zmiennych i wartoci sprzeday. Wykorzystanie tej relacji w analizie ex ante jest mao przydatne. Kada zmiana struktury asortymentowej moe zmieni jej poziom.
Najprostszym przykadem produkcji wieloasortymentowej jest produkcja dwch wyrobw. Rwnanie progu rentownoci przyjmuje posta:
gdzie:
- liczba sprzedanych wyrobow 1 i 2
- jednostkowa cena sprzeday wyrobw 1 i2
- jednostkowe koszty zmiene wyrobow 1 i 2
Po odpowiednim przeksztaceniu uzyskamy nastpujace rwnanie:
Otzymamy rwnanie prostej. Rozwizaniem tego rwnania bbzie kady punkt znajdujcy si na tej prostej. Poniewa badany przypadek dotyczy liczby produkowanych wyrobw, naley przyj zaozenie, e . Rozwizaniem rwnania bdzie odcinek.
PRZYKADY
Przykad 1.Sposb obliczania progu rentownoci przy produkcji jednoasortymentowej.
Przedsibiorstwo produkuje jeden wyrb. Koszty jednostkowe zmienne wynosz 440 tys. z/szt. Przewiduje si, e przy cenie 580 tys. z/szt. efektywny popyt wyniesie 24 tys.szt. w cigu roku. Stae koszty funkcjonowania przedsibiorstwa wynosz 1330 mln z rocznie.
Prg rentownoci przedsibiorstwa wynosi:
tys.z,
Pene zaspokojenie popytu na wyroby produkowane przez przedsiebiorstwo przyniesie mu zysk w wysokoci:
tys. z.
Obliczenie progu rentownoci stwarza szerokie moliwoci dalszej analizy. Obejmuje ona ocen ksztatowania si rentownoci w przypadku zmian poszczegolnych czynnikow. Szczegolne znaczenie ma przy tym zbadanie:
- jaki spadek popytu na produkowane wyroby moe doprowadzi do utraty rentownoci,
- jakie s moliwoci zwikszania zysku.
Przedsiebiorstwo funkcjonujce w gospodarce rynkowej naraone jest na niebezpieczestwo spadku sprzeday na skutek zmiany warunkw rynkowych. Stad celowe jest ustalanie wskanika bezpieczestwa, obrazujcego wraliwo przedsibiorstwa na spadek popytu.
Wb = 0 - oznacza, e w chwili obecnej przedsibiorstwo nie osiga zysku.
Kady spadek popytu na wyroby przyniesie strat. Im wyszy wskanik bezpieczestwa () tym wikszy spadek popytu moe ono przetrwa nie ponoszc strat.
Przykad 2. Sposb ustalania progu rentownoci przy produkcji dwch dbr.
Asortyment produkcji skada si z wyrobw A i B. Ceny sprzeday wynosza odpowiednio = 820 tys. z, = 690 tys. z, za koszty jednostkowe zmienne wynosz = 680 tys. z i = 480 tys. z. Stae koszty produkcji bd rwne 126 mln z.
Zamy, e w badanym okresie =0.
Jeeli = 0 to :
Ustalilimy dwie moliwe kombinacje struktury asortymentowej.
= 525 szt., = 0 szt.
= 0 szt., = 600 szt.
Wartociowy prg rentownoci:
tys. z
tys. z
Na podstawie powyszych oblicze wyznaczymy graficznie prg rentownoci:
Przedsibiorstwo osignie prg rentownoci przy kadej kombinacji struktury asortymentowej lecej na odcinku AB. Analiza progu rentownoci przy produkcji wikszej liczby wyrobw w praktyce nasuwa koniecznoc skorzystania z odpowiedniego programu kompurerowego.
LITERATURA:
G. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch "Ekonomia" tom 1, W-wa ,1992
J. Pyka "Cash Flow oraz Break Even Point w praktycznym zastosowaniu" , W-wa, 1995
M
: 13 Kb
:0
:
 
:
 
 
 
>> >> , ,
>> >> , , >> : 55 Kb
>> >> , , >> 44 Kb
>> >> , , >> 38 Kb
>> >> , , >> 29 Kb
>> >> , , >> 35 Kb