Great Britain and Kazakhstan
-- [url=https://www.sites.google.com/site/videovozbud]...
 0ATulinDreby 2018-12-10
?
...
 Nicolebialo 2018-12-09
https://u.to/ZoQzFA - airpods

AirPods. 53%...
 Michaelger 2018-12-09
Great Britain and Kazakhstan
, , , , ...
 WilliamFer 2018-12-09
" ".
...
 AnthonyHow 2018-12-09
 
 

 -  Istochniki finansirovanija

: >> >>

Uzmuma finansanas avoti.
Uzmuma ldzeku avotu struktra.
Galven finansu vadanas problma ir racionlas ldzeku avotu struktras veidoana, lai vartu finanst vajadzgos izdevumu apjomus un nodrointu vlamo ienkumu lmeni.
Ldzeku avotu struktras noteikana ir ciei saistta ar uzmuma dividenu politiku. Ar to saprotams, ka pau ldzeku pietiekamas rentabilittes un augsta dividenu lmea sasniegana ir atkarga no ldzeku avotu struktras. Tikai pietiekams pau ldzeku apjoms var nodroint uzmuma attstbu un nostiprint t neatkarbu, un liecint par akcionru uzemanos dalt uzmuma risku un vairot partneru, klientu, piegdtju un kreditoru uzticbu.
Tiea kapitla ieguldana uzemuma stratisko vajadzbu finansanai ar pau ldzekiem ir nozmgs fakors savstarpjs finansu attiecbs tirgus dalbnieku vid.
Bet ms nedrkstam aizmirst ar aizemto ldzeku lomu uzmuma darbb. Aizmumi samazina akcionru risku, bet saasiana konfliktu akcianru un kreditoru starp. Savukrt akcionru un uzmuma vadbas starp ir intereu konflikts, kur balsts uz neviennozmgu attieksmi pret uzmuma paumu.
Uzmuma vadtji ir ieinteresti, lai pieaugtu viu labkljba algas, privilijas utt., bet tas nesaskans ar akcionru pamatinteresm.
Vadtji, riskjot ar savu kapitlu, ir jtgki pret uzmuma ienkumu izmaim nek akcionri.
Vadtju redzes loks ierobeojas ar viu atraans laiku uzmum, tpc vii dod priekroku termia projektiem, nevis uzmuma ilgtermia stratijai.
Tomr tirgus ekonomik darbojas o pretrunu izlganas mehnisms, piemram audits, uzskaites sistma u.c., kas atvieglo akcionriem uzmuma darbnas kontroli.
Akcionru un kreditoru konflikta pamat ir dividenu politika uzmum. Un ir trs galvenie iemesli kd ie konflikti pastv:
Dividenu palielinana uz nesadalts peas rina samazins pau kapitlu saldzinjum ar aizemto kapitlu un izraiss jaunu kreditoru piesaistanu vai priekrocbu akciju izlaid. Tas palielins baieru risku un rads sava veida aizdevumu devalvciju;
Prk augsts uzmuma pardu lmenis izraisa paaugstintu baieru risku. Td situcij akcionri izvlas visriskantkos projektus, bet kreditorus tas neapmierina;
Ja obligciju emisija auj piesaistt aizemtos ldzekus ar investoriem izdevgkiem noteikumiem, tad agrk izlaistajm obligcijm kurss var kristies.
Katrs uzmums var brvi rkoties ar savm finansm , bet neekstremlos apstkos uzmumam nevajadztu pilnb izsmelt aizemto ldzklu avotus. Vienmr ir jatstj kredtu rezerve, lai nepiecieambas gadjum vartu nosegt ldzeku defictu ar kredtu paldzbu.
Lai izveidotu ldzeku avotu racionlu struktru, parasti vads pc das nostdnes: atrast tdu aiemto ldzeku un pau kapitla attiecbu, kas nodrointu akcijm visaustko vrtbu. Bet tas savukrt kst iespjams tikai augstas uzmuma darbbas efektivittes gadjum.
Pau un aizemtais kapitls.
Finansanas avotus pc kapitla ieguldtja tiesisk stvoka var sadalt di:
finasana ar pau kapitlu
finansana ar aizemto kapitlu.
Pau kapitls ja investors ir iegdjies akcijas akciju sabiedrb vai kapitla daas sabiedrb ar ierobeotu atbildbu un kst par ldzpanieku vai iegst pauma tiesbas ldz ar to iegstot balsstiesbas.
Aizemtais kapitls ja investors kredit kdu uzmumu, vi iegst tiesbas uz finansu saistbm, bet neiegst balsstiesbas aj uzmum.
Ttad viss kapitls, kuru uzmum iegulda investori panieki, pieder pie pau kapitla. is kapitls uzemum tiek veidots ne tikai no panieku ieguldjumiem, bet ar no uzmuma peas atskaitjumiem, uz pafinansans rina.
Parasti nav iespjams oti preczi noteikt pau kapitla lielumu uzmum, jo is lielums aprinos izsaka starpbu starp visu uzmuma aktvu kopsummu un pardu summu kreditoriem (saistbm).
Pau kapitla avoti uzmum ir di :
stattkapitls (ldzeki no akciju prdoanas un dalbnieku daas iemaksas);
uzmum uzkrts rezerves;
citas juridisko un fizisko personu iemaksas (mra finansjums, ziedojumi, labdarbas iemaksas u.c.).
Galvenais uzmuma finasanas avots ir pau kapitls. T struktra pardta aj shm:
Pamatkapitls (sattkapitls) ir ldzeku summa, kuru iemaks panieki uzmjdarbbas veikanai. Pamatkapitla saturs ir atkargs no organizatorisks formas, piemram:
valsts uzmum pauma vrtba, kuru valsts ir pierusi uzmuma apsaimniekoanai;
SIA dalbnieku ieguldt summa;
A/s visu akciju tipu kopj nominl vrtba.
Dibinot uzmumu, pamatkaptl var ietipt gan naudas summas,
gan materili, gan manas, kas, k ar nematerilie ieguldjumi un intelektulais potencils. Pamatkapitla veidoana var notikt ar ar papildu ldzku avotiu paldzbu.
Aizemt kapitla avoti:
Banku aizdevumi;
Aizemtie ldzki;
Pardi piegdtjiem;
Ldzeki no vrtspapru prdoanas u.c.
Aizemt un pau kapitla ldzeku avotu principilajm atirbm ir juridisks pamats. Uzmuma likvidcijas gadjum t paniekam ir tiesbas uz to uzmuma pauma dau, kura paliek pc norinsans ar treajm pesonm.
Svargks atirbas starp pau un aizemto kapitlu:
PazmesPau kapitlsAizemtais kapitlsAtbildbaNes atbildbu par garanttajm saistbm, vismaz iemaksto dau vrtbNenes atbildbu par uzmuma garanttajm saistbm, bankrota gadjum apmierina kreditorus no konkursa masasKapitla efektivitteAtkarb no dot uzmuma peas vai zaudjumaJmaks pc noteiktas procentu likmes neatkargi no uzmuma darba rezulttiemKapitla panieka tiesbas uz paumu uzmuma likvidcijas gadjumTiesbas atbilstoi iemakstajai kapitla daaiKredta apmrKapitla atdoanas termiNav noteiktsNoteikts lgumNodoku saistbasPea apliekama ar ienkuma nodokliKredtu procentu summas (k izmaksa) samazina ar nodokli apliekamo dau
Finansanas avotu raksturojums.
Finansana aur nozm ir kapitla nodroinjums uzmum, tas ir naudas un materilu sagde ar mri skt uzmjdarbbu.
Finansana ietver sev visas uzmjdarbbas procesus un problmas, skot no sagdes ldz pat noietam. Jo visos procesos ir darana ar naudas plsmu, kas tiei saistta ar finansanu.
Atkarb no dadiem kapitla ieguves aspektiem finansanas avotus vartu iedalt di:
pc kapitla devja tiesisk stvoka pau finansjums un kredta finansjums;
pc kapitla izcelsmes avota iekjie un rjie avoti;
pc kapitla atvlanas laika beztermia, stermia, ilgtermia.
Bet princip ie temii ir atkargi no tautsaimniecbas nozares un uzmuma tehnoloisk procesa. Par diviem svargkajiem kritrijiem finansanas atirbs tiek uzskatti kreditoru tiesiskais stvoklis un naudas ldzeku raans veids.
Pc kapitla izcelsmes finansanas avoti tiek iedalti iekjos (uzmuma paa ldzeki) un rjos avotos (uz panieka
personisko ldzeku pamata vai aizmumiem).
rj finansana notiek tajos gadjumos, kad uzmum no rpuses ienk papildu ldzeki, turklt ir vienalga, vai ie ldzeki ienk no konkrt brd esoiem dibintjiem jeb dalbniekiem, vai no jauniem dalbniekiem (rj pafinansana), vai ar no uzmuma piesaisttiem ldzekiem (aizmumiem), vai kredtu veid.
Iekj finansanas gadjum naudas ldzeki tiek iegti no paa uzmuma peas. T var bt nesadalt pea (iekj pafinansana) vai ilgtermia peas atskaitjumi, piemram, pensiju mriem (rezerves fond).
Iekj finansana.
Tirgus ekonomikas apstkos pea ir atkarga no vairkiem faktoriem, bet pats svargkais faktors no tiem ir ienkumu un izmaksu attiecba. Bez tam iespjama noteikta peas regulana, kuru paredz atbilstoi normatvie akti. Pie peas regulanas veidiem pieder:
patrinta pamatldzeku amortizcija;
dalbnieku ieguldjumu novrtanas krtba;
raoanas krjumu novrtanas metou izvle;
banku kredtu procentu uzskaite, izmantojot aizemto kapitlu finansanai;
atseviu izdevumu veidu ieskaitana realizts produkcijas paizmaks.
Peas sadale ir uzmuma rezervju veidoanas process, lai apmierintu uzmuma raoanas un socils sfras vajadzbas un nodrointu uzmju (akcionru) intereu realizciju. K sadalt penu uzmums izvlas pats, kdas rezerves un uzkrjumus atstt, un k nodroint uzmuma konkurtspju.
Peas sadales krtbu uzmum regul specili nolikumi, kurus izstrd uzmuma dienesti. Kdi ie nolikumi ir, tas atkargs no uzmuma organizatoriski tiesisks formas, un tos apstiprina uzmjs vai uzmuma padome. Pea tiek sadalta daudzos novirzienos: raoanas attstbai, darbinieku socilajm vajadzbm, labdarbas mriem, akciju sabiedrbs - akciju dividenu izmaksm, zintniski ptnieciskjam darbam, projektanas un tehnoloiju izstrdes darbiem, jaunu produkcijas veidu ievieanai raoan u.c. vajadzbm.
Mrtiecga peas sadale ir elementra racionlas saimniekoanas prasba jebkur organizatoriski tiesiskaj uzmjdarbbas form.
Rezerves kapitls. Jebkur uzmum vienmr ir vajadzgs rezerves kapitls, kuru vartu izmantot iepriek neparadztu izdevumu, vai zaudjumu raans rezultt. Likum "Par akciju sabiedrbm" ir noteikts,
Finansana ir oti svargs posms visos uzmumos, jo is posms sasaista kop visus prjos uzmuma posmus. Lai uzmums darbotos pc iespjas rentablk, uzmum ir vajadzgs labs finansists. Patiesb no posma ir atkarga pea un zaudjumi, k ar turpmk uzmuma darbba, via konkurtspja. Bet pats galvenais ir izvlties izdevgkos finansanas avotus, jo ne vienmr ltkais finansanas veids ir izdevgkais.
: 10 Kb
:0
:
 
:
 
 
 
>> >>
>> >> >> 143 Kb
>> >> >> 37 Kb
>> >> >> , , 264 Kb
>> >> >> - 63 Kb
>> >> >> 306 Kb