Добавить свой реферат
Сочинения
Рефераты
Краткие изложения
Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля» и «Русь» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка» .
ЧПУ станок серии CNC micro идеально подойдет для учебных заведений любой степени аккредитации, так...
 ShawnEmoto 2019-03-25
Расчет производительности труда
отборный сайт ...
 WalterGrows 2019-03-25
Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля» и «Русь» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка» .
кредитный адвокат днепропетровск

[url=https://www.056.ua/ads/832987]адвокати дніпро[/url]
 JamesPek 2019-03-25
Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля» и «Русь» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка» .
адвокаты в днепропетровске

[url=https://www.056.ua/ads/832987]юристи в запоріжжі[/url]
 AndrewRek 2019-03-25
Эволюция темы родины у А. Блока от стихотворений «Осенняя воля» и «Русь» к стихотворениям «Россия» и «Новая Америка» .
кредитний адвокат запоріжжя

[url=https://www.056.ua/ads/832987]адвокат...
 AndrewGeope 2019-03-25
 
 

Право  -  Strahovanie zizni

Раздел: Рефераты >> Право >> Страховое право

Latvijas Universitate
Ekonomikas un vadibas fakultate
Finansu instituts
Kursa darbs
studiju kursa: Apdrosinasana
Dzivibas apdrosinasanas raksturojums.
Riga 2000
Saturs
Ievads
1. Dzivibas apdrosinasanas apraksts
2. Dzivibas apdrosinasanas veidi
2.1. Jaukta dzivibas apdrosinasana
2.1.1. Apdrosinasanas nodrosinajuma apmers apdrosinatas personas naves gadijuma
2.2. Bernu apdrosinasana laulibai
2.3. Rentes (annuitates ) apdrosinasana
2.3.1. Rentes apdrosinasanas noteikumi
2.4. Pensijas apdrosinasana
3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdrosinasanas sabiedribu dzivibas apdrosinasanas piedavajumi
3.1. Apdrosinasanas sabiedribas LATVA uzkrajosa dzivibas apdrosinasana
3.1.1. Dzives apdrosinasana bernu izglitibai . Uzkrajosa programma 5+5
3.1.2. Uzkrajosa dzives programma Klasika
3.1.3. Uzkrajosa dzives programma Merka ieguldijums
3.1.4. Programma Garants
3.1.5. Par darba deveja lidzekliem
3.2. Apdrosinasanas sabiedribas RIGAS FENIKSS dzivibas apdrosinasana
3.2.1. Dzivibas apdrosinasana ar kapitala uzkrasanu
3.2.2. Dzivibas riska apdrosinasana
3.2.3. Saistito dzivibu apdrosinasana
Secinajumi un priekslikumi
Izmantotas literaturas saraksts
Ievads
Ar 1998.gada 1.septembri valsti stajies speka Latvijas Republikas likums Par apdrosinasanas ligumu un Apdrosinasanas sabiedribu un to uzraudzibas likums. Minetie likumi un saskana ar siem likumiem pienemti Ministru kabineta noteikumi sekmes apdrosinasanas tirgus talaku attistibu un sakartosanu, ka ari precizes apdrosinasanas sabiedribu un apdrosinasanas nemeju savstarpejas attiecibas. Apdrosinasanas bizness atkarigs no sabiedribas maksatspejas limena un no uzticesanas apdrosinasanas sabiedribam. Atsevisku firmu neveiksmiga finansiala darbiba , negativi iespaidoja apdrosinasanas sferas attistibu. Un tomer, apdrosinasanas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomika un tas attistas loti strauji. Apdrosinasanas premiju apmers ir audzis, ka ari audzis ir noslegto ligumu skaits. Lidz sim apdrosinasanas firmam Latvija bija samera neizdevigs bizness, cilveks vairak nodarbojas ar ikdieniskiem eksistences jautajumiem un ta ipasi nedomaja, ka ar vinu kas slikts varetu notikt. Aktivaja dzives posma mes katrs esam pieradis pie noteikta ienakuma un komforta limena. Nenoliedzami, to velamies saglabat pec iespejas ilgak lai butu drosiem par savu nakotni. Dzivibas apdrosinasana var laut ilgtermina izveidot finansu lidzeklu uzkrajumu un laus ari pec aktiva dzives perioda saglabat ierastas dzives kvalitates limeni.
Apdrosinasanas sabiedribu piedavato pakalpojumu klasts aug no gada uz gadu un klientiem tiek piedavatas visdazadakas iespejas, visdazadakajas jomas.
Kursa darba merkis ir izpetit, kadas dzivibas apdrosinasanas iespejas sabiedribai piedava apdrosinasanas tirgus, un kada var but dzivibas apdrosinasanas nozime cilveka dzive.
Lai sasniegtu izvirzito merki, autors ir izvirzijis sekojosus uzdevumus:
1) Pamatojoties uz pieejamo literaturu izpetit dzivibas apdrosinasanas nozimi;
2) Izpetit dazu apdrosinasanas sabiedribu Latvija piedavatas dzivibas apdrosinasanas iespejas gan juridiskam, gan fiziskam personam;
3) Izstradat secinajumus un priekslikumus.
1. Dzivibas apdrosinasanas apraksts .
Brivpratiga dzivibas apdrosinasana balstas uz abu pusu brivpratigo piekrisanu. Apdrosinasanas sabiedriba izstrada apdrosinasanas noteikumus un nosacijumus, kuri tiek piedavati apdrosinasanas nemejam : tiek ieviesti atbilstosi ierobezojumi un iznemumi apdrosinasanas ligumu noslegsanai ; apdrosinasanas termini tiek stingri noteikti ; apdrosinasana sakas pec apdrosinasanas premijas samaksas ; apdrosinasanas summu un naudas summas sanemsanas nosacijumus noteic nosledzot ligumu ar abu pusu vienosanos .
Tradicionali , dzivibas apdrosinasana ir saistita ar sekojosiem riskiem :
- apdrosinasanas nemeja (apdrosinata )naves gadijums;
- pagaidu un pastavigs darba spejas zaudejums ;
- darbibas beigsana , izejot (vecuma) pensija ;
- apdrosinasanas nemeja nodzivosana lidz apdrosinasanas liguma termina beigam vai lidz notektajam liguma vecumam .
So risku iespejamiba dzive veicina atbilstoso apdrosinasanas veidu attistibu . Piemeram , tiek veikti sekojosi apdrosinasanas veidi :
- jaukta dzivibas apdrosinasana- visizplatits apdrosinasanas veids, tapec , ka pie nodzivosanas lidz apdrosinasanas liguma termina beigam riskam var pievienot ari citus riskus , saistitus ar dzivibu , veselibu , apdrosinasanas nemeja darba speju ;
- bernu apdrosinasana palidz nodrosinat berna intereses ( apdrosinatas personas) , kam par labu tiek noslegts apdrosinasanas ligums , apdrosinasanas nemeja naves gadijuma ;
- pensiju apdrosinasana tiek veikta pusmuzas vecuma personam , lai nodrosinat vinus ar papildienakumiem , viniem izejot pensija .
- rensu apdrosinasana - tiek veikta papildienakumu sanemsanai noteiktajos terminos vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkrato summu ;
- apdrosinasana naves gadijumam garante noteiktas summas izmaksu apdrosinasanas nemeja naves gadijuma ;
2. Dzivibas apdrosinasanas veidi .
2.1. Jaukta dzivibas apdrosinasana
Jaukta dzivibas apdrosinasana ir viens no personas apdrosinasanas pamatveidiem . Individuala dzivibas apdrosinasana nodrosina pilsonu mantiskas intereses apdrosinasanas aizstavesana apdrosinasanas gadijumam iestajoties . Apdrosinasanas ligumi tiek slegti ar deesposobnimi fiziskam personam .Tomer , apdrosinasanas sabiedribai ir tiesibas ieviest ierobezojumus ,piem. , invalidiem , ka ari ieviest vecuma robezas, piem., apdrosinatais nevar but jaunaks par 16 un vecaks par 70 gadiem .Tada veida ierobezojumi lauj ieverojami samazinat naves gadijuma riska pakapi , tas nozime , samazinat apdrosinasanas premijas apjomu .Tomer var but pielauti iznemumi . Saja gadijuma ligums tiek slegts ar ipasiem nosacijumiem ar palielinatiem ( salidzinajuma ar speka esosiem ) tarifiem .Bez individualas pielieto ari kolektivu dzives apdrosinasanu .Kolektivas dzivibas apdrosinasanas ligums tiek slegts ar juridiskam personam ( ar uznemumiem , iestadem , sabiedribam utt.) par labu kolektiva darbiniekiem , kuri ir apdrosinatie .Kad nosledz kolektivas dzivibas apdrosinasanas ligumu , ari tada gadijuma tiek ieviesti vecuma un apdrosinato personu kategoriju ierobezojumi . Apdrosinasanas sabiedriba nem vera , kadas profesijas darbinieki bus apdrosinati , vinu darba apstaklus , vecuma ierobezojumus pa apdrosinato personu grupam utt. Tada veida informacija lauj apdrosinasanas sabiedribai novertet faktisku riska pakapi un noteikt apdrosinasanas premijas lielumu .Kolektivas dzivibas apdrosinasanas ipatniba ir tada , ka premijas lielums var but noteikts videjais visiem darbiniekiem vai ari pa atseviskam darbinieku grupam .
Lai noslegtu jauktas dzivibas apdrosinasanas ligumu apdrosinasanas nemejs
( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu , kura tiek noradita visa nepieciesama informacija , kas lauj noteikt apdrosinasanas
premijas lielumu un apdrosinasanas nemejam piemerotus apdrosinasanas noteikumus . Apdrosinasanas nemejs ir atbildigs par iesniegtas informacijas patiesibu .
Ligums var but slegts ari pec apdrosinasanas nemeja mutiska iesnieguma . Tada gadijuma informacija , kas tiek noradita polise ( liguma) tiek uzskatita par patiesu , tapec ka apdrosinasanas nemejs , parakstot polisi ari ir atbildigs par so informaciju . Nosledzot ligumu par kolektivas dzivibas apdrosinasanu apdrosinasanas nemejam jaiesniedz ne tikai iesniegumu , bet ari apdrosinato personu sarakstus , kur tiek noraditi uzvardi , vardi , vecums utt. Iesniegums , ka ari augstak mineti dokumenti , parasti tiek uzskatiti par nepieciesamu liguma dalu .
Apdrosinasanas sabiedriba var pieprasit ari citus dokumentus , piem ., medicinas izmeklesanas rezultatus vai anketes par veselibas stavokli .
Individualas dzivibas apdrosinasanas gadijuma apdrosinasanas nemejs un apdrosinatais parasti ir viena un ta pati persona . Bernu apdrosinasanas gadijuma apdrosinatais ir berns , bet apdrosinasanas nemejs - parasti ir vecaki vai berna radinieki . Kad tiek noslegts ligums, apdrosinatajam japaskaidro apdrosinasanas nemejam , kadi gadijumi ir un kadi nav apdrosinasanas gadijumi . Piemeram , par apdrosinasanas gadijumu ar liguma noteiksanu var but pienemti ne tikai naves vai nelaimes gadijums vai apdrosinasanas nemeja slimiba apdrosinasanas liguma noteiktaja termina laika , bet ari apdrosinasanas nemeja ( apdrosinata ) naves gadijums gada laika pec apdrosinasanas termina beigam, ja naves celonis bija nelaimes gadijums ( slimiba ) , kas bija noticis apdrosinasanas termina perioda .
Bez tam , apdrosinatajam ir skaidri janoteikt apstaklu saraksts , pie kuriem notikusais gadijums neizraisis ar sevi apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksu .
Pie tadiem apstakliem parasti attiecas :
- apdrosinatas personas nave , kas bija izraisita izdarot vinam noziegumu ;
- apdrosinatas personas nave , kas iestajas vadot automasinu alkogoliska , narkotiska vai toksiska noreibuma stavokli, ka ari vadibu nodosana citai personai , kura ir analogiska stavokli ;
- apdrosinatas personas nave , kas ir pasnavibas meginajuma rezultats .
Apdrosinasanas sabiedriba var papildinat so sarakstu pec sava uzskata un to janorada apdrosinasanas liguma .
Nosledzot dzivibas apdrosinasanas ligumu apdrosinatajs un apdrosinasanas nemejs noteic apdrosinasanas summas lielumu pec savstarpejas vienosanos . Apdrosinatajs noteic minimalu apdrosinasanas summu , zemak par to ligums vairs nevar but slegts; preteja gadijuma , apdrosinasanas sabiedribas izdevumi , veicot un apkalpojot so ligumu, bus daudz lielaki neka to var pielaut .
Apdrosinasanas summa parasti tiek noteikta vienada visiem riskiem , bet var ari atskirties . Apdrosinasanas terminu noteic ar abu pusu vienosanos , bet tas nevar but mazaks par 1 gadu .
Apdrosinasanas premija , kas jamaksa apdrosinasanas nemejs , tiek aprekinata uz tarifu likmes pamata , kur tiek nemti vera apdrosinasanas nemeja
( apdrosinata ) vecums , apdrosinasanas termins un iemaksu biezums . Iemaksu biezums tiek noteikts pec apdrosinasanas nemeja velesanas : vienlaikus vai katru menesi, ceturksni , pusgadu , gadu ; ( ar parskatijumiem vai skaidra nauda ) .
Kad tiek aprekinats apdrosinasanas summas lielums apdrosinasanai uz nodzivosanu lidz apdrosinasanas termina beigam , tad apdrosinatajs noteic ienakuma normu iemaksatam apdrosinasanas premijam . Tas nozime , ka apdrosinasanas summa var ieverojami parsniegt iemaksu summu , tapec ka apdrosinatajam jainveste sanemtas no apdrosinasanas nemejiem lidzeklus vertspapiros , nekustama ipasuma valutas vertibas utt ., un tadejadi palielinat apdrosinasanas rezerves lielumu un atbilstosu ienakuma dalu .
Dzivibas apdrosinasanas tarifa likmes noteiceji ir aktuari . Latvijas apdrosinasanas sabiedribas ari strada aktuari , kuri seko tirgus situacijam un cenu izmainam .
Apdrosinasanas termina laika ligums var but partraukts apdrosinasanas nemeja (apdrosinata ) naves gadijuma , apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksas gadijuma apdrosinasanas summas apmera , ka ari pec apdrosinasanas nemeja vai apdrosinataja iniciativas .
Apdrosinasanas liguma partrauksana ( lai gan apdrosinasanas gadijums nav noticis) pec apdrosinataja iniciativas var notikt , piem., ja ir zaudeta uzticiba pret apdrosinasanas nemeju , kad sniedzama informacija modina nopietnas bazas vai neuzticibu . Saja gadijuma apdrosinasanas nemejs sanems apdrosinasanas rezerves summu , kas bija izveidota ar merki apdrosinatajam izpildit pienakumu izdarit apdrosinasanas izmaksu apdrosinasanas liguma noteiktas summas apmera .
Gadijuma , kad ligums ir partraukts pec apdrosinataja iniciativas , tapec ka apdrosinasanas nemejs ir parkapis apdrosinasanas liguma prasibas , tad no aprekinatas izmaksu summas tiek atnemta sodas nauda , ja tada forma tiek pienemta liguma .
Apdrosinasanas liguma partrauksanai pec apdrosinasanas nemeja iniciativas var but dazadi iemesli ( objektiva vai subjektiva rakstura ). Saja gadijuma apdrosinatajs parasti izmaksa izmaksas summu apdrosinasanas nemejam .
Vienlaikus ir iespeja , ka viens no ilgtermina dzivibas apdrosinasanas liguma uz nodzivosanu noteikumiem bus tads , ka ir noteikts periods , kura laika apdrosinasanas nemejs nevar pieprasit lidztermina liguma partrauksanu , ja apdrosinatajs izpilda visus apdrosinasanas liguma noteikumus .
Ja iestajas apdrosinasanas gadijums izmaksas tiek veiktas tada kartiba un apmera , kadas atbilst pienemtajiem apdrosinasanas riskiem .Piem ., pie apdrosinatas personas nodzivosanas lidz apdrosinasanas termina beigam , apdrosinatajs izmaksa apdrosinasanas summu , kura ir noradita apdrosinasanas polise .
2.1.1. Apdrosinasanas nodrosinajuma apmers apdrosinatas personas naves gadijuma .
Apdrosinasanas nodrosinajuma apmers apdrosinatas personas naves gadijuma var but atkarigs no naves celona un no apdrosinasanas tarifu aprekinasanas varianta , piem . :
Ja nave iestajas slimibas rezultata , tiek izmaksata apdrosinasanas summa , noradita liguma un ari iemaksata summa ar ienakuma normas ieverosanu . Tas ir saistits ar to , ka uz naves risku noteikts patstavigs tarifs , bet uz nenotikuso nodzivosanas risku tiek veikta iemaksu atdosana ;
Ja nave iestajas nelaimes gadijuma rezultata , izmaksot apdrosinasanas summu tiek nemti vera agrak veiktas apdrosinasanas izmaksas , saistitas ar traumam , ta ka tarifa nelaimes gadijumu apdrosinasanai ieklauts ari naves risks nelaimes gadijuma rezultata ;
Ja nave iestajas neapdrosinasanas gadijuma rezultata , tad labumguvejam ( mantiniekam ) tiek atdotas apdrosinasanas iemaksas ar atbilstosiem ienakuma normas dalam .
2.2 . Bernu apdrosinasana laulibai .
Bernu apdrosinasana laulibai ir viens no dzivibas apdrosinasanas veidiem .
Neskatoties uz to , ka apdrosinasana laulibai attiecas uz dzivibas apdrosinasanu, tas noteikumi atskiras no tradicionalajam jauktas dzivibas apdrosinasanas un bernu apdrosinasanas .
Pirma
ipatniba ir tada , ka ir garanteta apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksa apdrosinatai personai laulibai , ari tada gadijuma , ja apdrosinasanas liguma termina perioda apdrosinasanas iemaksas bus partrauktas saistiba ar apdrosinasanas nemeja navi . Tapec , saja apdrosinasanas veida visieintereseti ir vecmates un vectevi , kurus ipasi apmierina apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksa mazmeitai vai mazdelam iestajoties lauliba , ari tad , ja apdrosinasanas nemejs nenodzivos lidz apdrosinasanas termina beigam un neiemaksas visas liguma paredzetas iemaksas pilna apmera .
Apdrosinasanai laulibai ir vel viena ipatniba . Apdrosinasanas nodrosinasana tiek izmaksata apdrosinatai personai pec apdrosinasanas termina beigam , iestajoties registreta lauliba .Apdrosinataja atbildiba beidzas ar berna pilngadibas sasniegsanu , bet izmaksa tiek veikta tikai pec noteikta laika perioda .No apdrosinasanas liguma termina beigam un lidz apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksas momentam ,iestajoties apdrosinatai personai lauliba ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ), ligums darbojas pilna apmera attieciba uz citiem riskiem , kuri ir ieklauti apdrosinataja atbildibas saraksta . Bez tam , par noradito uzgaides periodu ,izmaksas apdrosinasanas summas apmers palielinas uz papildu procentu ienakumu , kas ir nemts vera tarifu likmes struktura .
Ta pat , ka jauktas dzivibas un bernu apdrosinasanas gadijuma , apdrosinasanas liguma laulibai var but paredzeta apdrosinasanas izmaksa , ja notiek apdrosinatas personas veselibas zaudejums nelaimes gadijuma rezultata.
Apdrosinataji ir berna vecaki , vecvecaki , radinieki vecuma no 18 lidz 80 gadiem , kuri nosledza ligumu bernu laba (apdrosinatie). Berni var but apdrosinati no dzimsanas briza, bet ne vairak , ka uz terminu , kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdrosinasanas liguma termina beigas momentu .
Viena berna laba var but slegti vairaki apdrosinasanas ligumi . Ligumus nesliedz ar I grupas invalidiem .
Par apdrosinasanas gadijumiem pec liguma tiek uzskatiti : apdrosinata berna nodzivosana lidz apdrosinasanas termina beigam un noteikta notikuma iestasanos ( registreta lauliba vai 21 gada vecuma sasniegsana ).
Ar noteikta notikuma iestasanos tiek izmaksata apdrosinasanas summa , kas paredzeta likuma . Apdrosinasanas nemeji un apdrosinatie pec liguma ir dazadi cilveki , tapec tiek paredzetas ari dazadas apdrosinasanas izmaksas apdrosinata vai apdrosinasanas nemeja naves gadijuma .
Visbiezak apdrosinasanas nemeja naves gadijuma apdrosinasanas liguma darbibas perioda apdrosinasanas ligums turpina darboties bez talakam iemaksam un lauj apdrosinatai personai sanemt pilnu apdrosinasanas summu iestajoties lauliba . Bet ja apdrosinasanas nemeja nave notika noteiktaja liguma darbibas laika perioda , piem ., pirmajos 6 menesos pec onkologiskas, sirdsvadibu slimibas vai saistiba ar automasinas vadisanu alkogoliska , narkotiska vai toksiska noreibuma stavokli , apdrosinatai personai tiek izmaksata dala no apdrosinasanas iemaksam .
Apdrosinatas personas naves gadijuma apdrosinasanas liguma darbibas laika , apdrosinasanas ligums tiek partraukts un apdrosinasanas nemejam tiek atdotas visas iemaksas .
Pec apdrosinasanas liguma laulibai noteikumiem par apdrosinasanas gadijumiem var but pienemti notikumi , kas tiek saistiti ar apdrosinatas personas veselibas zaudesanu , un tada gadijuma tiek paredzeta apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksa dazadas formas pie pagaidu darbaspejas zaudejuma : pabalsti , aprekinati saistiba ar darbaspejas zaudejuma pakapi vai ikdienas pabalsti procentos no apdrosinasanas summas par katru arstesanas dienu .
Apdrosinasanas summas apmers pec liguma parasti noteikts pec abu pusu vienosanos. Apdrosinasanas premijas apmers, kuru jaizmaksa , ir atkarigs no apdrosinasanas nemeja un apdrosinatas personas vecuma , apdrosinasanas summas , apdrosinasanas termina un citiem liguma noteikumiem .
Apdrosinasanas premija apdrosinasana laulibai , ta pat ka dzivibas apdrosinasana ,var but iemaksata skaidra nauda , ar parskaitijumiem , vienlaikus , ikgadu , katru ceturksni , katru menesi un citos terminos , kas tiek paredzeti apdrosinasanas liguma .
Ja netiek iemaksatas kartejas apdrosinasanas iemaksas apdrosinasanas liguma darbiba tiek partraukta . Ligums var but atjaunots gada laika pec ta partrauksanas , ja tiek samaksatas ieprieksejas iemaksas un iemaksa par nakosu iemaksas periodu vienlaikus.
Iemaksu apmers apdrosinasanas liguma darbibas laika var mainities vienlaikus ar apdrosinasanas summas izmainam .
Apdrosinasana laulibai apdrosinasanas termins tiek noteikts , ka starpiba starp 18 gadiem un berna vecumu apdrosinasanas ligumu slegsanas momenta . Saja gadijuma berna vecums tiek apalots lidz pilniem gadiem .
Apdrosinasana laulibai jaatskir apdrosinasanas terminu un uzgaides periodu , kas sakas pec apdrosinasanas termina beigam un beidzas ar apdrosinatas personas iestasanos registreta lauliba vai nodzivosanu lidz 21 gadam .
Apdrosinasanas nodrosinajumu pec apdrosinasanas liguma sanems apdrosinatais .
Noteiktajos gadijumos tiesibas uz nodrosinajuma sanemsanu ir apdrosinasanas nemejam . Apdrosinatais sanem ari apdrosinasanas izmaksas saistiba ar veselibas zaudejumu , ja tas paredzets liguma noteikumos , un izmaksu summas pec liguma .
Apdrosinata naves gadijuma apdrosinasanas summas tiek izmaksatas apdrosinasanas nemejam vai apdrosinata mantiniekiem , ka noteikts apdrosinasanas liguma . Lai sanemtu apdrosinasanas nodrosinajumu apdrosinasanas sabiedriba jaiesniedz dokumentus , kas apstiprina apdrosinasanas liguma noslegsanas faktu , iemaksu samaksasanu , apdrosinasanas gadijuma esamibu un to , ka personai ir tiesibas sanemt apdrosinasanas nodrosinajumu .
2. 3. Rentes (annuitates ) apdrosinasana .
Annuitates apdrosinasana , rentes vai pensijas apdrosinasana dzivibas apdrosinasanas veidi , kas ir saistiti ar apdrosinataja saistibam izmaksat apdrosinasanas nodrosinajumu apdrosinasanas nemeja vai apdrosinata nodzivosanas gadijuma lidz vecumam ( terminam) , kas ir paredzets apdrosinasanas liguma .
Parastaja dzivibas apdrosinasanas liguma uz apdrosinata nodzivosanu , apdrosinataja saistibas sakas apdrosinasanas termina beigas paredz vienlaiku apdrosinasanas izmaksu apdrosinasanas summas apmera , kas noradita apdrosinasanas liguma .
Apdrosinasanas nemeja naves gadijuma ,vina mantiniekiem bus izmaksata summa iemaksu rezerves apmera ( pec liguma ), kura , ka parasti , ir palielinata par ienakuma normu , kas ir paredzeta aprekinot apdrosinasanas tarifus . Ja ar apdrosinasanas noteikumiem paredzetas apdrosinataja saistibas veikt apdrosinasanas izmaksu apdrosinasanas nemeja naves gadijuma , tad noraditam personam bus izmaksata apdrosinasanas summas pilna apmera , kas ir noteikts apdrosinasanas liguma .
Nosledzot tadus ligumus , kopeja samaksatu apdrosinasanas iemaksu summa ( vai vienlaikus iemaksata apdrosinasanas premija ) ir mazaka , neka apdrosinasanas summa , par ienakuma no investetiem sakratiem lidzekliem lielumu . Jo augstak
ir ienakuma norma , kas ir paredzeta aprekinot apdrosinasanas tarifu , jo mazaku apdrosinasanas iemaksu jasamaksa apdrosinasanas nemejam .
Dzivibas apdrosinasanas ligumos ar noteikumu par apdrosinatas personas nodzivosanu lidz termina beigam , ir iespejama apdrosinasanas premijas iemaksa vienlaikus , ka ari katru menesi , ceturksni vai citada veida , ka ir erti apdrosinasanas nemejam un apdrosinatajam . Tada gadijuma notekts iemaksu periodiskums ietekme iemaksu apmeru , tapec ka tas ir saistits ar noteiktas ienakuma normas pielietosanu faktiski sakratai apdrosinasanas iemaksu rezervei , tatad ietkme apdrosinasanas summas sakrasanas procesu ,kurai apdrosinasanas termina beigas jaatbilst apmeram , kas noteikts apdrosinasanas liguma .
Literatura par apdrosinasanu tadu dzivibas apdrosinasanu , pie kuras apdrosinatajs atbild par saistibam veikt vienlaiku apdrosinasanas summas izmaksu apdrosinatai personai nodzivojot lidz apdrosinasanas termina beigam , sauc par kapitala apdrosinasanu .
Atskiriba no kapitala apdrosinasanas annuitates apdrosinasanu , pensiju apdrosinasanu pienemts saukt par rentes apdrosinasanu .
Sis nosaukums , kas apvieno plasu dazadu apdrosinasanas veidu grupu , atspogulo galveno apdrosinasanas saistibas saturu pec rentes apdrosinasanas ligumiem ; pienakot terminam , kas ir noteikts apdrosinasanas liguma , iestajas apdrosinataja saistibas veikt apdrosinasanas nemejam (apdrosinatam ) apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksu fikseta summa noteiktaja laika perioda , t .i ., rentes uz sakratu apdrosinasanas izmaksu rezervi .
Pats termins annuitate (vac. annuitat ), no latinu termina annuitas , kas nozime ikgadejs rentes maksajums .
Apdrosinasanas nemejs pec rentes apdrosinasanas ligumiem var but fiziska persona, kura nosledz ligumu sava laba vai 3. personu laba (apdrosinatie) , vai juridiskas personas , kuras nosledz apdrosinasanas ligumu 3. personu laba .
Rentes (annuitates ) apdrosinasanas merkis - apdrosinatas personas mantisko interesu aizsargasana , kas saistitas ar dzivibu , darbaspeju un pensijas nodrosinajumu . Apdrosinasanas ligumi , kas parasti tiek slegti ar personam darbaspejiga vecuma , lai nodrosinatu vecumdienas vai citos apstaklos tada ienakumu limena saglabasanu, kas bija iespejams pie aktivas darba dzives . Ne mazak izplatiti ir annuitates apdrosinasanas ligumi 3.personu laba, kurus , piemeram , sledz tuvi radinieki bernu laba savas naves gadijuma .
Apdrosinasanas risks rentes apdrosinasanas ligumos , tapat , ka citos dzivibas apdrosinasanas veidos ir saistits ar apdrosinasanas nemeja nodzivosanu lidz terminam , kas noteikts liguma .Ja ligums tiek slegts 3.personas laba , tad apdrosinataja saistibas var but saistitas ar noteikumu apdrosinasanas nemeja naves gadijuma veikt izmaksas 3. personai .
Apdrosinasanas summas forma rentes apdrosinasanas ligumos butiski atskiras no jebkura cita dzivibas apdrosinasanas veida .Ka zinams , apdrosinasanas summa tas ir summa , kuras robezas apdrosinatajs nes saistibas apdrosinasanas nemeja prieksa izmaksat apdrosinasanas izmaksu , iestajoties noteiktajiem gadijumiem , kuri ir noteikti ar ligumu . Rentes apdrosinasanas liguma apdrosinasanas summa apdrosinasanas nodrosinajuma (annuitates ) summa , kuru jaizmaksa apdrosinasanas nemejam ar noteiktu liguma periodiskumu .
Apdrosinasanas ligums stajas speka , kad apdrosinasanas nemejs samaksas apdrosinasanas iemaksu , un apdrosinataja saistibas izmaksat apdrosinasanas izmaksu var but tikai gadijuma , ja apdrosinasanas iemaksas , noteiktas apdrosinasanas liguma tiek samaksatas apdrosinasanas nemejam pilna apmera .Rentes apdrosinasanas ligumu ipatniba ir tada , ka apdrosinataja saistibas par apdrosinasanas izmaksu (annuitati ) noteiktaja apmera var staties ne agrak , ka apdrosinasanas nemejs samaksas visas liguma paredzetas iemaksas . Tapec rentes apdrosinasanas ligumos tiek pienemts atskirt divus periodus : apdrosinasanas iemaksu samaksasanas periods un apdrosinasanas annuitates izmaksas periods .Starp sadiem periodiem var but ari ta saucamais uzgaidu periods .
Tapat , ka citos dzivibas apdrosinasanas veidos apdrosinasanas iemaksu samaksasanas periodiskums tiek noteikts pec abu pusu vienosanos , un var but ikmenesa , ikceturksna , ka ari ikgada iemaksu samaksasana .
Apdrosinasanas premija var but samaksata ari vienlaikus . Tas dod apdrosinasanas nemejam tiesibas sanemt tulitejas annuitates .
Parasti apdrosinasanas nemejam ir tiesibas mainit annuitates apmeru , izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves sakrasanas noteikumus pec apdrosinasanas liguma. Piemeram , ja izmainijas apdrosinasanas nemeja ienakumi , un vins ieprieks nosledza ligumu ar noteiktiem ikmenesa iemaksam , iemaksu apmers var but samazinats samazinot annuitati vai iemaksu samaksa var but partraukta, bet annuitates apmers bus paraprekinats nemot vera faktiski sakrato apdrosinasanas rezervi .
Tapat , ka citos dzivibas apdrosinasanas veidos , pec annuitasu apdrosinasanas ligumiem ar apdrosinata nodzivosanas lidz noteiktam terminam noteikumu , ja pirmslaika tiek partraukts ligums pec apdrosinasanas nemeja vai apdrosinataja iniciativas , tad apdrosinasanas nemejam ir tiesibas sanemt izmaksu summu . Izmaksas summas apmers ir atkarigs no faktiski samaksatam iemaksam , liguma darbibas termina un no pielietotas ienakuma normas . Bet liguma var but noteikts , ka apdrosinasanas nemeja tiesibas uz izmaksas summu stajas speka ne tulit pec apdrosinasanas liguma stasanos speka , bet pec noteikta laika ,piem ., pec gada . Iznemums , ja pec liguma , apdrosinasanas premija tiek samaksata vienlaikus .
2.3.1. Rentes apdrosinasanas noteikumi .
Tuliteja annuitate uz muzu. Apdrosinasanas premija tiek samaksata ar vienlaiku maksajumu , un apdrosinataja saistibam samaksat apdrosinasanas izmaksu jabut istenotam nekavejoties , ar noteiktu periodiskumu , piem ., ikgadu . Tada gadijuma izmaksas turpinasies apdrosinasanas nemeja muzas garuma . Tada annuitate var but kopiga , piem ., laulatajam parim , un viena naves gadijuma izmaksas turpinasies otra muzas garuma .
Atlikta annuitate uz muzu . Tadas apdrosinasanas noteikumi var but saistiti ar apdrosinasanas nemeja saistibu samaksat apdrosinasanas premiju ar vienlaiku maksajumu vai noteiktaja laika perioda ( apdrosinasanas iemaksu samaksasanas perioda) . Atlikta annuitate vienmer paredz , ka liguma ir uzgaides periods starp apdrosinasanas iemaksu periodu beigam un annuitasu izmaksu sakumu . No noteikta ar ligumu datuma apdrosinasanas nemejam ir tiesibas uz annuitates sanemsanu , kads tiek izmaksats muza garuma ar periodiskumu un apmera , kas paredzets liguma .
Liguma tiek noteiktas apdrosinasanas nemeja mantinieka (labumguveja ) tiesibas sanemt izmaksas summu , apdrosinasanas nemeja naves gadijuma uzgaides perioda , kas ietekme apdrosinasanas izmaksas apmeru .
Palaiku annuitate ( tuliteja vai atlikta )
Apdrosinataja saistibas par apdrosinasanas izmaksu tiek noteiktas uz ierobezotu laika periodu . Apdrosinasanas premijas samaksasana var
but veikta ar vienlaiku maksajumu vai pa dalam , ka ari var but paredzets uzgaides periods . Diezgan biezi palaiku annuitates apdrosinasanu izmanto vecaki , sledzot ligumu berna laba , piem ., berna izglitibas perioda .
Annuitates apdrosinasanas pamatnoteikumi var but papildinati , piem., ar noteikumu , ka apdrosinasanas nemejs piedalisies apdrosinataja ienakuma . Apdrosinasanas nemeja piedalisanos apdrosinataja ienakuma atskiras no ienakuma normas , kas tiek nemta vera aprekinot apdrosinasanas iemaksu pec dzivibas apdrosinasanas ligumiem .
Jespeja apdrosinasanas nemejam piedalities apdrosinasanas sabiedribas ienakuma ir atkariga no tas darbibas finansu rezultatiem un ir iespejamais apdrosinasanas liguma papildnoteikums .
Ari tad , ja apdrosinatajs cies faktiskus zaudejumus , apdrosinataja pienakums ir nodrosinat pamatsaistibas izpildisanu annuitates izmaksu apmera , kas ir paredzets apdrosinasanas liguma un ir aprekinats izejot no pastavigas ienakuma normas .
Annuitates apdrosinasana var but papildinata ar apdrosinasanas nemeja un apdrosinataja vienosanos par apdrosinasanu no nelaimes gadijumiem .
Tapat ka citie dzivibas apdrosinasanas veidi , rentes apdrosinasanas ligumi var but slegti kalektiva vai cilveku grupas laba .
Tada veida apdrosinasana ir prieksrocibas apdrosinasanas nemejam , 3.personam un apdrosinatajam . Apdrosinatajam rentes apdrosinasanas liguma slegsana nozime butisku apdrosinasanas loka palielinasanu un dauz drosakus apdrosinasanas istenosanas rezultatus .Tadi ligumi tiek slegti darbinieku laba , tatad veselu personu laba . Tas viss lauj butiski samazinat apdrosinasanas tarifu apmerus un tada veida apdrosinasanu padarit par pieejamu apdrosinasanas nemejam .
Atskiriba no dzivibas apdrosinasanas ligumiem, kuras tradicionalais pamatmerkis nodrosinat mantiskas apdrosinasanas nemeja mantinieku intereses , rentes apdrosinasanas gadijuma tiek garanteta interesu nodrosinasana un apdrosinasanas nemeja (apdrosinasanatas personas ) ienakums dzivibas laika .
2.4. Pensijas apdrosinasana
Pensijas apdrosinasanas gadijuma apdrosinasanas nodrosinajuma pamatizmaksas tiek veiktas , kad apdrosinasanas nemejs ir sasniedzis pensijas vecumu . Sis noteikums nav obligats , tapec ka puses var noteikt vecumu , no kada var sakt izmaksat apdrosinasanas nodrosinajumu vai renti pec apdrosinasanas liguma noteikumiem .
Pensijas apdrosinasana , ka jebkada dzivibas apdrosinasana , ir saistita ar ilgtermina ligumu un ar apdrosinatas personas nodzivosanu (navi ) lidz noteiktam vecumam , kas ir noteikts ar ligumu . Pensijas apdrosinasanas ligums var ari ieklaut sevi cita veida riskus , piem ., no nelaimes gadijuma vai no naves gadijuma .
Pensijas apdrosinasanas ligums var but noslegts ar fiziskam un juridiskam personam. Pensijas apdrosinasanas ligums var but slegts vienai personai citas personas laba .
Apdrosinasanai , ka parasti , tiek pienemtas personas neatkariba no veselibas stavokla uz momentu , kad tiek slegts ligums .
Apdrosinasanas summa liguma ir noteikta periodisko apdrosinasanas izmaksu apmera , t . i . , tekosu izmaksu , vai annuitates veida . Pensijas apdrosinasanas ligumos tos var saukt par pensijam .
Apdrosinasanas premija var but iemaksata ar periodiskiem maksajumiem vai vienlaikus .
Pensijas apmers , kuru sanems apdrosinata persona ir atkarigs no 4 pamatnosacijumiem :
No samaksato apdrosinasanas premiju apmera ;
No gadu daudzuma , kas pariet no apdrosinasanas liguma slegsanas momenta ( un pirmas iemaksas ) lidz pensijas izmaksu sakumam : jo lielaks ir sakrasanas periods , jo lielaka ir sakrata summa un augstaks var but sanemtas pensijas apmers ;
No apdrosinatas personas vecuma :jo vecaka ir apdrosinata persona , jo mazaks bus uzkrasanas periods , jo lielakai jabut apdrosinasanas iemaksai ;
No apdrosinatas personas dzimuma : tas ietekme pensijas apmeru , tapec ka tas ir saistits ar apdrosinatas personas dzives muzas garumu ; noteic pensijas izmaksu perioda garumu un tam nepieciesamo apdrosinasanas fondu .
Parasti apdrosinasanas sabiedribas dod iespeju izveleties visizdevigako pensijas apdrosinasanas programmas klientam .
Ir ari citi pensijas apdrosinasanas varianti :
Gimenes apdrosinasana . Saja veida apdrosinasana var izdalit kopigas rentes par labu vienai vai daziem labumguvejiem , kas tiek izmaksatas lidz viena no vinam naves gadijumam , un kopigas rentes vai pensijas , kas tiek izmaksatas lidz tam laikam , kamer kaut vai viens no labumguvejiem ir dzivs . Tada veida rentes tiek izmaksatas apdrosinatai personai visa muza garuma , bet pec naves ari visa muza garuma noteiktajam labumguvejam .
Ligumi ar pastavigu renti . Rentes apmers nemainas apdrosinatas personas visa muza garuma .
Ligumi ar palielinato renti . Progresivas rentes apmers var palielinaties arifmetiska vai geometriska progresija atkariba no tarifa likmes aprekinasanas panemiena .
Garanteta renta uz muzu . Apdrosinatajs apnemas nodrosinat noteiktajam polise labumguvejam palaiku renti vai tas ekvivalentu vienlaikus izmaksatas apdrosinasanas summas veida paragras apdrosinatas personas naves gadijuma .Tada veida , ja apdrosinasanas nemejs ir samaksajis augstu vienlaiku premiju , bet pec tam nomira , nesanemot renti vai sanemot tikai nelielu summu , tad sadas rentes veida iemaksata nauda nepazudis , bet tiek izmaksata noteiktajam apdrosinasanas labumguvejam .
Polises redukcija nozime apdrosinasanas summas apmera samazinasanu , ja tiek partrauktas apdrosinasanas iemaksas un ir saglabats apdrosinasanas ligums . Apdrosinasanas nemejs var partraukt iemaksu samaksasanu , bet ligums nebus partraukts atskiriba no analogiskiem gadijumiem citos apdrosinasanas veidos . Apdrosinasanas summa samazinajas proporcionali jau samaksato iemaksu dalai attieciba pret pilnu iemaksu summu , kadu jasamaksa pec liguma . Ligums turpina darboties , bet bez apdrosinasanas nemeja saistibam samaksat iemaksas un ar mazaku apdrosinasanas summu , neka ta bija sledzot ligumu .
Cits apdrosinasanas pensijas iespejamais noteikums ir reduceta polisa atjaunosana , kas atkal sanems ieprieksejus raksturojumus , ja apdrosinasanas nemejs samaksas visas neiemaksatas premijas un noteiktu tehnisko procentu .
Apdrosinasanas nemejs var partraukt apdrosinasanas premiju iemaksu , piem ., ja nav pietiekami n-s lidzeklu , bet saglaba tiesibas atjaunot savu polisi sakotneja veida jebkura vinam piemerota momenta .
Pec noteiktaja ar ligumu termina ( ka parasti , pec 2 gadiem no apdrosinasanas liguma slegsanas ) apdrosinasanas nemejs var sanemt izmaksu summu . Izmaksu summas apmers noteikts ka iemaksu summa , kas ir iemaksata lidz liguma partrauksanas momentam , ar atnemtiem apdrosinataja izdevumiem par darijumiem . Izmaksas summas sanemsana nozime apdrosinasanas liguma partrauksanu .
Apdrosinasanas sabiedriba var piedavat savam klientam sekojoso atvieglojumu . Ja klients apdrosinaja pats sevi un nelaimes gadijuma rezultata , kas noticis apdrosinasanas termina laika , klust par ivalidu , vins tiek atbrivots
no nakoso premiju iemaksam . Apdrosinasanas summas apmers saja gadijuma nesamazinasies .
Apdrosinasanas izmaksu pamatvarianti :
a) apdrosinasanas izmaksas notiek noteikta periodu laika ;
b) apdrosinasanas izmaksas notiek tuliteji , izpildot apdrosinasanas nemejam saistibas samaksat premiju .
c) rente tiek izmaksata katra noteikta ar ligumu perioda sakuma (menesa , gada utt .);
d) rente tiek izmaksata par izbeigto periodu ( menesis , gads utt .)
Apdrosinasanas sabiedribas klienti , kas ir visieintereseti dotaja rentes veida ir pusmuza cilveki , kuri ar premijas iemaksu velas nodrosinat sev ienakumu pensijas uz muzu (rentes ) veida .
3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdrosinasanas sabiedribu dzivibas apdrosinasanas piedavajumi .
3.1. Apdrosinasanas sabiedribas LATVA uzkrajosa dzivibas apdrosinasana .
Cilvekam ir dazadas iespejas, ka ieguldit savu naudu: bankas, vertspapiros, nekustamaja ipasuma.AAS LATVA piedava vienu no pasaule popularakajiem un stabilakajiem naudas ieguldisanas veidiem uzkrajoso dzives apdrosinasanu. Uzkrajosa dzives apdrosinasana vienlaicigi sevi apvieno gan dzivibas apdrosinasanu, gan uzkrajumu veidosanu. Lidz ar pirmas apdrosinasanas iemaksas veiksanu speka stajas apdrosinasana. Tas nozime, ka apdrosinata naves gadijuma piederigajiem tiks izmaksata pilna apdrosinasanas summa. Savukart, ja apdrosinasanas liguma laika apdrosinasanas gadijums nav iestajies apdrosinatajai personai tiek izmaksata visa apdrosinasanas summa ka ari pelnas procenti par uzkrato kapitalu.
3.1.1.Dzives apdrosinasana bernu izglitibai
Uzkrajosa programma 5+5
Maksas izglitiba ari Latvija klust par realitati, diemzel ne katrs to var atlauties.Vai Jus velaties lai Jusu berns sanemtu kvalitativu augstako izglitibuTacu par to nakas gadat jau laikus. AAS LATVA piedava so ieceri parverst realitate, nosledzot dzives apdrosinasanas ligumu, kas atvieglos bernam macibam nepieciesamo naudas lidzeklu uzkrasanu. Programma atvieglo vecakiem sakrat finanses, kas bernam bus nepieciesamas augstakas izglitibas iegusanai vai patstavigas dzives uzsaksanai. Katram no berna vecakiem vai citiem radiniekiem tas sobrid izmaksas tikai 5 latus menesi. Ta patiesi nav liela summa, lai garantetu Jusu berna nakotnes labklajibu.
Programmas prieksrocibas
No iemaksatajam premijam Jus gusiet garanteto pelnu un iespeju sanemt dalu no LATVAS pelnas.Programma palidz sistematizet berna izglitibas finansejumu Jusu gimenes budzeta. Liguma darbibas laika Jus varat mainit uzkrajamas summas apmeru, tas valutu, ka ari premiju maksajumu terminu un biezumu. Vecaka vai radinieka zaudejuma gadijuma, turpmakie premiju maksajumi nav javeic, berns liguma noteiktaja datuma sanems visu liguma summu.Vienlaicigi bernu var apdrosinat pret nelaimes gadijumiem, kas vecakiem ir finansiali izdevigak, neka iegadajoties atsevisku nelaimes gadijumu apdrosinasanas polisi. Berns sanem ari papildus pabalstu vecaku vai radinieku zaudejuma gadijuma.
Papildapdrosinasanas iespejas
Palielinot apdrosinasanas iemaksas aptuveni par 1 latu menesi, liguma papildus var ieklaut:
Pabalstu apdrosinata vecaka vai radinieka zaudejuma gadijuma LATVA izmaksas bernam vel papildus ikgadejos pabalstus lidz berna 15 vai 18 gadu vecuma sasniegsanai.
Nelaimes gadijumu papildapdrosinasana, kas ir finansiali izdevigak neka iegadaties atsevisku nelaimes gadijumu apdrosinasanas polisi. LATVA Jums piedavas piemerotako nelaimes gadijumu apdrosinasanas variantu.
Uzkratas summas izmaksasana
Kad berns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkrato naudas summu kopa ar pelnas procentiem izmaksa cetru gadu laika stipendiju veida vai vienreizeja maksajuma. Apdrosinata vecaka vai radinieka zaudejuma gadijuma turpmakie premiju maksajumi nav javeic un liguma noteiktaja datuma LATVA izmaksas Jusu bernam visu liguma noteikto naudas summu.Neatkarigi no atlidzibas sanemtas summas lieluma, liguma termina beigas berns sanems visu uzkrato naudas summu un pienakosos pelnas procentus.
3. 1. 2. Uzkrajosa dzives programma KLASIKA
Aktivaja dzives posma mes katrs esam pieradis pie noteikta ienakuma un komforta limena. Nenoliedzami, to velamies saglabat pec iespejas ilgak. Tacu Latvijas demografiska situacija, kad arvien samazinas darba aktivo personu un palielinas pensioneto personu skaits, nevies ceribas ar valsts garanteto pensiju ieverojamu pieaugumu.
LATVA piedava programmu Klasika lai butu drosiem par savu nakotni.Si programma palidzes Jums ilgtermina izveidot finansu lidzeklu uzrajumu un laus ari pec aktiva dzives perioda saglabat ierastas dzives kvalitates un komfortu. Menesi ietaupitie dazi lati pietiks, lai papildus valsts garantetai pensijai sev nodrosinatu ierastos iztikas lidzeklus.
Programmas prieksrocibas
Jus varat but dross par savu vecumdienu finansialo labklajibu.Programma palidz sistematizet vecumdienu finansu labklajibas nodrosinasanu Jusu budzeta.No iemaksatajam premijam Jus gusiet garanteto pelnu un iespeju sanemt dalu no LATVAS pelnas.Jus varat papildus apdrosinaties nelaimes gadijumiem, kas ir finansiali izdevigak neka iegadaties atsevisku nelaimes gadijumu apdrosinasanas polisi.Jus varat sanemt aizdevumu, ta apjoms atkarigs no iemaksatajam premijam.Liguma darbibas laika Jus varat mainit uzkrajamas summas apmeru, tas valutu, ka ari premiju maksajumu terminu un biezumu. Jus varat but dross, ka Jusu sakrata nauda nepazudis, to vares sanemt ari Jusu noraditais mantinieks.Regulari veicot iemaksas, Jus klustat par patstavigo LATVAS klientu, kas paver Jums iespeju nakotne sanemt atlaides ari citiem AG BALTAS apdrosinasanas pakalpojumiem
Papildapdrosinasanas iespejas
Palielinot apdrosinasanas iemaksas aptuveni par 1 latu menesi, liguma papildus var ieklaut:
nelaimes gadijumu papildapdrosinasana, kas ir finansiali izdevigak neka iegadaties atsevisku nelaimes gadijumu apdrosinasanas polisi. LATVA Jums piedavas piemerotako nelaimes gadijumu apdrosinasanas variantu.
Uzkratas summas izmaksasana
Liguma termina beigas uzkrato naudas summu kopa ar pelnas procentiem LATVA izmaksas vienreizeja maksajuma vai saskana ar vienosanos pa dalam.Neatkarigi no atlidzibas sanemtas summas lieluma, liguma termina beigas Jus vai Jusu noraditais labuma guvejs sanems visu uzkrato naudas summu un pienakosos pelnas procentus.
3.1.3.Uzkrajosa dzives programma Merka ieguldijums
Ik dienas mes katrs gadajam, lai sarupetu sadzive nepieciesamas un velamas lietas un nodrosinatu sev arvien pieaugosu komfortu. Tam nepieciesami ieverojami lidzekli, kuri parasti varetu but vairak. Programma Merka ieguldijums palidzes izveidot finansu lidzeklu uzkrajumus un nodrosinaties, lai nelaimes gadijums vai slimiba neraditu Jums vai Jusu gimenei finansialas grutibas. Menesi ietaupiti 10 lati patiesi nav liela summa, tacu ta varetu but pietiekosa, lai nodrosinatu Jusu gimenes nakotnes finansialo stabilitati, Jo jaunaks Jus noslegsiet uzkrajuma ligumu, jo izdevigaki bus ta nosacijumi.
Programmas prieksrocibas
No iemaksatajam premijam Jus gusiet garanteto pelnu un iespeju sanemt
dalu no LATVAS pelnas.Programma palidz sistematizet finansu stabilitates nodrosinasanu Jusu gimenes budzeta . Jusu gimene bus nodrosinata . Ja ar Jums kas nelags atgadisies, tad turpmakie liguma noteiktie apdrosinasanas premijas maksajumi vairs nebus javeic. Tacu liguma termina beigas Jusu noraditais labuma guvejs sanems visu liguma paredzeto naudas summu.Krajot naudu pie apdrosinataja, Jus vienlaicigi sanemat ari apdrosinasanas pakalpojumus, kuru patiesa vertiba atklajas laika gaita.Jus varat sanemt aizdevumu, ta apjoms atkarigs no iemaksatajam premijam.Liguma darbibas laika Jus varat mainit uzkrajamas summas apmeru, tas valutu, ka ari premiju maksajumu terminu un biezumu. Regulari veicot iemaksas, Jus klustat par patstavigo LATVAS klientu, kas paver Jums iespeju nakotne sanemt atlaides ari citiem AG BALTAS apdrosinasanas pakalpojumiem
Papildapdrosinasanas iespejas
Palielinot apdrosinasanas iemaksas aptuveni par 1 latu menesi, liguma papildus var ieklaut:
nelaimes gadijumu papildapdrosinasana, kas ir finansiali izdevigak neka iegadaties atsevisku nelaimes gadijumu apdrosinasanas polisi. LATVA Jums piedavas piemerotako nelaimes gadijumu apdrosinasanas variantu.
Uzkratas summas izmaksasana
Liguma termina beigas uzkrato naudas summu kopa ar pelnas procentiem LATVA izmaksas vienreizeja maksajuma vai saskana ar vienosanos pa dalam.Neatkarigi no atlidzibas sanemtas summas lieluma, liguma termina beigas Jus vai Jusu noraditais labuma guvejs sanems visu uzkrato naudas summu un pienakosos pelnas procentus.
3.1.4. Programma Garants
AAS LATVA piedava dzivibas riska apdrosinasanu, t.i., apdrosinasanu praktiski jebkuram naves gadijumam - gan slimibas, gan nelaimes gadijuma rezultata.Musu piedavajums piemerots gan fiziskam, gan juridiskam personam.Apdrosinasanas ligumu iespejams noslegt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz vairakiem gadiem, piemeram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.Apdrosinasanas atlidzibu var noteikt ne tikai LVL, bet ari citas valutas - USD, EUR.
Kados gadijumos ieteicama dzivibas riska apdrosinasana :
ja Jus rupejaties par savas gimenes labklajibu un Jums ir svariga nodrosinat tuviniekus ar naudas lidzekliem Jusu naves gadijuma
ja Jusu gimene ir viens galvenais naudas pelnitajs, tad apdrosinasanas atlidziba palidzes atrisinat finansialas problemas, kas rodas apgadnieka naves gadijuma,
ja esat veiksmigs uznemejs un Jums ir izsniegts kredits, dzivibas riska apdrosinasana Jums ir ipasi piemerota - apdrosinasanas polise var but gan ka kredita nodrosinajums, gan ka garantija Jusu gimenei, ka mantiniekiem nevajadzes uznemties kreditsaistibas, bet iekilatais ipasums paliks gimenei
ja pagaidam nevarat atlauties uzkrajoso apdrosinasanu, t.i., dzivibas apdrosinasanu ar naudas lidzeklu uzkrajuma veidosanu, tad Jums ir piemerota dzivibas riska apdrosinasana, kas izmaksas ieverojami letak
ja Jusu ienakumi ir stabili, Jusu gimenei pieder ipasumi, tad dzivibas riska apdrosinasanas atlidziba Jusu gimenei bus noderiga, lai kompensetu ar mantojuma sanemsanu saistitos izdevumus
ja Jusu uznemuma ir kvalificeti, pieredzejusi darbinieki ar labu izglitibu, bez kuriem uznemuma talaka attistiba nav iedomajama, tad so darbinieku dzivibas apdrosinasana Jums ir butiska, rupejoties par uznemuma nakotni
Ka izmaksa apdrosinasanas atlidzibu
Apdrosinasanas atlidzibu izmaksajam vienreizeja maksajuma polise noraditajam labuma guvejam - fiziskai vai juridiskai personai, vai Jusu mantiniekiem. Ka labuma guveju Jus varat noradit ne tikai kadu no saviem tuviniekiem, bet ari, piemeram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai uznemumu, kura nakotne Jums ir svariga. Ir iespejams noradit vairakus labuma guvejus, katram paredzot noteiktu apdrosinasanas atlidzibas dalu.
Apdrosinasanas premija
Apdrosinasanas premija jeb maksa par apdrosinasanu ir atkariga no Jusu izveletas apdrosinajuma summas (atlidzibas, kuru izmaksajam apdrosinatas personas naves gadijuma) un liguma termina.Apdrosinasanas premiju iespejams samaksat vienreizeja maksajuma, nosledzot ligumu, vai maksat pakapeniski - katru menesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gada.
3. 1. 5. Par darba deveja lidzekliem
Ja izmantojat darbinieku dzivibas apdrosinasanu,- Jus ka darba devejs varat rupeties par savu darbinieku labklajibu nakotne. Piedava Darba devejam uzkrat naudu, vienlaikus apdrosinot gan darbinieku dzivibu, gan darbiniekus nelaimes gadijuma. Jus varat uznemumam piesaistit vertigus darbiniekus un aizsargat personala izglitiba investeto. Jusu uznemums gus pelnu no naudas uzglabasanas apdrosinasanas sabiedriba.Jus varat palielinat darbinieku ienemumus, nepalielinot uznemuma izmaksas, jo Uzkrajosas apdrosinasanas maksajumi nav apliekami ar valsts obligato socialo iemaksu un uznemuma ienakumu nodokli.
Kad izmaksa apdrosinasanas atlidzibu :
Uzkrajosas apdrosinasanas liguma termina beigas apdrosinatais darbinieks sanem uzkrato naudu un pelnas procentus - vienreizeja maksajuma vai periodiskos maksajumos.Apdrosinasanas sabiedriba izmaksa apdrosinasanas atlidzibu apdrosinata darbinieka gimenei apgadnieka zaudesanas gadijuma.LATVA izmaksa apdrosinatajai personai papildu atlidzibu, ja Darba devejs ir apdrosinajis darbiniekus nelaimes gadijumiem,
Papildu pakalpojumi
Liguma laika Jus liguma varat ieklaut jaunus apdrosinatos, izslegt personas no apdrosinasanas liguma, ka ari aizstat no liguma izslegtas personas ar citam.
Ja velieties, uzkrajumu var veidot valuta
Apdrosinasanas termina laika Jus varat mainit uzkrajamas naudas summu, pagarinat liguma terminu vai mainit premiju maksasanas periodus.
Apdrosinasanas premijas
Apdrosinasanas maksajumu jeb apdrosinasanas premiju apmers ir atkarigs no klienta izveletas uzkrajamas summas un apdrosinasanas termina. Premijas var maksat reizi menesi, ceturksni, pusgada vai reizi gada. Iespejamie maksajumu veiksanas lidzekli - uznemuma lidzekli, uznemuma un darbinieka lidzekli vai darbinieka lidzekli.
3.2. Apdrosinasanas sabiedribas RIGAS FENIKSS dzivibas apdrosinasana.
3.2.1 Dzivibas apdrosinasana ar kapitala uzkrasanu .
Dzivibas apdrosinasana ar kapitala uzkrasanu atlidzibas tiek izmaksata ne tikai tad, ja liguma darbibas laika iestajas apdrosinatas personas naves gadijums, bet ari liguma darbibas perioda beigas. Tatad si apdrosinasana vienlaicigi nodrosina gimeni apgadnieka zaudejuma gadijuma, ka ari finansejumu vecumdienu aprupei. Papildus jamin, ka apdrosinasanas atlidziba liguma darbibas laika palielinas, jo visi ligumi piedalas papildus pelnas sadale.
Katram dzivibas apdrosinasanas ar kapitala uzkrasanu ligumam jabut saistitam ar aizsardzibu darba speju zuduma gadijuma. Mes iesakam darba speju zuduma papildus apdrosinasanu, jo, ja Jus slimibas vai negadijuma rezultata zaudejat darba spejas, Jums nevajadzes maksat premijas dzivibas apdrosinasanai ar kapitala veidosanu.
Veselibas parbaudes dzivibas, pensijas un darba speju zuduma apdrosinasanai: varat kontakteties ar Rigas Fenikss apdrosinasanas sabiedribas
arstu. Vins informes par veselibas parbaudem dzivibas, pensijas un darba speju zuduma apdrosinasanai.
3. 2. 2. Dzivibas riska apdrosinasana .
Dzivibas riska apdrosinasanu varetu saukt par "tiro" dzivibas apdrosinasanu. Ta ir piemerota, ja Jus velaties nodrosinaties tikai naves gadijumam. Ta ir ipasi piemerota gados jaunam gimenem, kuru ienakumi vel ir nelieli un kuriem ir svarigi but finansiali nodrosinatiem apgadnieka zaudejuma gadijuma, jo, ja apgadnieks nomirst, no valsts socialas apdrosinasanas var sagaidit tikai nelielas izmaksas.
Premijas, kas maksajamas par dzivibas riska apdrosinasanu, ir loti izdevigas. 28 gadus vecs virietis par nodrosinajumu naves gadijuma, kura apjoms ir 50 000 DM un liguma darbibas laiks 20 gadu, ik menesi maksa 45,75 DM.
Dzivibas riska apdrosinasanu pirmo 10 gadu laika var parveidot dzivibas apdrosinasanu ar kapitala uzkrasanu bez atjaunotas veselibas parbaudes un Jums vecuma nebus jaskaita katrs santims.
3.2.3.Saistito dzivibu apdrosinasana .
Sis ipasais dzivibas apdrosinasanas veids ir piemerots laulatiem pariem, kuru gimenes budzets ir butiski atkarigi no abu dzivesbiedru ienakumiem. Ta ir svariga, piemeram, aiznemumu nodrosinasana.
Apdrosinasanas atlidziba tiek izmaksata, kad viena no abam apdrosinatajam personam mirst, bet velakais, beidzoties liguma darbibas terminam.
Saistito dzivibu apdrosinasanu var noslegt ne tikai laulati pari, bet ari citas personas, piemeram dzivesbiedri, kas dzivo civillauliba, darijumu partneri u.c.
Veselibas parbaudes dzivibas, pensijas un darba speju zuduma apdrosinasanai: Jus variet kontakteties ar apdrosinasanas sabiedribas arstu. Vins informes par veselibas parbaudem dzivibas, pensijas un darba speju zuduma apdrosinasanai .
Secinajumi un priekslikumi
1. Dzivibas apdrosinasana - ilgtermina apdrosinasana , saistas ar kapitala uzkrasanos . Apdrosinasana sakas pec apdrosinasanas premijas samaksas . Apdrosinatajs var noteikt savu ipasu kartibu kada termina sakas apdrosinasana
2. Dzivibas apdrosinasanas termins ir ne mazaks par 1 gadu . Beigas ir tiesibas sanemt visu naudu un plus vel uzkratos procentus .Par lidzeklu glabasanu tiek maksati procenti .
3. Ja liguma darbibas laika notiek nelaimes gadijums , tad sanem visu summu , ka ari naves gadijuma sanem visu naudas summu .
4. Pensijas apdrosinasana, ka dzivibas apdrosinasanas veids dala no socialas apdrosinasanas maksajumiem (valsts ) . Lielako ipatsvaru ienem privatie pensiju fondi .
5. Dzivibas apdrosinasanas tarifa likmes noteiceji ir aktuari .Nepareiza tarifa likme ir tad , ja ta ir parak augsta vai parak zema . Ne jebkura cena ir pienemama pateretajam .
Lai uzlabotu dzivibas apdrosinasanu
6. Japiedava apdrosinasanas nemejam iespeju izveleties apdrosinasanas noteikumus , pec kuriem apdrosinasanas nodrosinajuma izmaksa berniem notiek stajoties pilngadibas vecuma , sasniedzot noteiktu vecumu , pec augstakas izglitibas beigsanas utt.
7. Garantet apdrosinasanas nodrosinajuma sanemsanu pilna apmera vai daleji, tekoso izmaksu veida pec liguma , iestajoties apdrosinasanas gadijumam .
8. Palielinat apdrosinataja saistibu apjomu apdrosinasanas nemeja vai apdrosinatas personas saslimsanas gadijuma , kas noved pie invaliditates , pieskirt apdrosinasanas nemejam tiesibas izveleties apdrosinasanas saistibu apmeru pec liguma .
9. Palielinat apdrosinasanas nemeju loku , it ipasi pusmuzu vecuma cilveku, ar noteikumu samaksat apdrosinasanas iemaksu vienlaikus pec liguma.
Izmantotas literaturas saraksts
1. Apdrosinasanas sabiedribas un to uzraudzibas likums ; 1998, 10 .junijs
2. Likums par apdrosinasanas ligumu ; 1998 ,10. junijs
3. Apdrosinasana . Pamatprincipi un prakse . D. Blendis
4. Cтрахование от А до Я . ; Москва 1996
5. Основы страхования ;А . А .Гвозденко, Москва 1998
6. Apdrosinasanas uzraudzibas inspekcijas interneta majas lapa
7. Apdrosinasanas sabiedribas Latva interneta majas lapa
8. Apdrosinasanas sabiedribas Rigas Fenikss interneta majas lapa .
Размер: 52 Kb
Закачек:0
Отзывов:пока нет
Скачать 
Мнения о реферате:
Ваше имя
Комментарий
 Рекомендую
 Нейтральный
 Не рекомендую
Самые популярные из раздела Рефераты >> Право >> Страховое право
Рефераты >> Право >> Страховое право >> Социальная медицина (проблемы медицинского страхования)14 Kb
скачать
Читать полностью
Рефераты >> Право >> Страховое право >> Охрана труда114 Kb
скачать
Читать полностью
Рефераты >> Право >> Страховое право >> Cтрахование ответственности93 Kb
скачать
Читать полностью
Рефераты >> Право >> Страховое право >> Конспект лекций по курсу Страхование105 Kb
скачать
Читать полностью
Рефераты >> Право >> Страховое право >> Договор страхования: правовое регулирование и практическое применение153 Kb
скачать
Читать полностью